Home Pomôžte vašimi 2%

Pomôžte vašimi 2%

Pomôžte vašimi 2%
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj tá naša. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Obchodné meno (názov): MILUJÚCA NÁRUČ, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 53582357
Sídlo: Staré 13, 07223
Číslo účtu (IBAN): SK6911000000002941098432

 

Stručný postup na poukázanie 2% z dane

 

Postup na poukázanie 2% z dane pre zamestnanca

15.2.2023 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.

Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak získavate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každý oslovený zamestnanec urobil kópiu týchto 2 tlačív – Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia.

30.4.2023 – zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením. (Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.)

 

Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Ak získavate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každá oslovená fyzická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o nadácii a sume 2%.

31.3.2023 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €. Číslo účtu Nadácie nepotrebujete, pretože darované finančné prostriedky prevádza na náš účet priamo príslušný daňový úrad. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby nám poukázali prostriedky z 2% na náš účet.

 

Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Ak získavate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každá oslovená právnická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o nadácii a sume 2%.

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €. V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

 

Tlačivá k 2% z daní na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Upozornenie!
Použite horeuvedené aktuálne tlačivá, nakoľko iné tlačivá nebude daňový úrad akceptovať.