Home O nás Náš tím – poslanie, spiritualita

Náš tím – poslanie, spiritualita

Náš tím – poslanie, spiritualita

Po narodení do tohto sveta a po druhom zrodení cez krst, keď sa stávame Božími deťmi, prichádza milosť Milujúcej náruče pre tých, ktorí zranení vlastným hriechom, alebo „sklamaní“ Bohom, sa nedokážu zdvihnúť zo zeme. V Milujúcej náruči, svedčia niektorí, ktorí túto milosť prijali, akoby zakúsili znovuzrodenie, prijali milosť, ktorá im pomohla sa zdvihnúť, narovnať a s novou nádejou „vyraziť do života“

o. Artur

Najväčším naplnením v živote človeka je pomáhať zachraňovať životy iných. Nejde však len o ten život pozemský, oveľa viac je život večný. Pre dokonalosť – plnosť, tejto službe životu, nemožno jedno od druhého oddeliť, pozemské od večného, dušu od tela.

Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo.“ (Dt 30, 19)

Otvoriť milujúcu náruč človeku neznamená objať len jeho telo, uspokojiť telesné potreby, ale zvlášť pohladiť jeho srdce a ubolené dušu, dvíhať zlomených na duchu.

„Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. Dal mu svoje príkazy a ustanovenia. Položil pred teba vodu a oheň: čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš. Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi.“ (Sir 15, 14-15, 17-18)

Lucia

Milujte sa navzájom ako som Ja miloval Vás! Toto je zákon i proroci. Čo Vy na to drahí veriaci, držíme sa týchto Ježišových slov? Alebo iba klučkujem vo viere. Čo sme ochotní obetovať pre blížneho? Videl som, ako drobné rómske deti pred supermarketom žobrali pár centov a pozoroval som ľudí čo im dajú. Zväčša im nedali nič. Ale čo ma zarazilo keď prišiel dospelý bezdomovec a žiadal almužnu, tak po jeho obdarovaní ma obklopili rómske deti a povedali: „Ujo nedávajte mu peniaze kúpi si pálenku a opije sa“. Čo tým chcem povedať? Bože nevydávaj ma do rúk človeka, modlil sa Dávid keď zhrešil. Zamyslime sa aj my nad týmito slovami Dávida, že ľudské súdy sú nespravodlivé na rozdiel od súdu Božieho. Čo z toho vyplýva? Odmenu za dobré skutky nečakajme v tomto živote lebo tento je pominuteľný. Snažme sa robiť dobré skutky v skrytosti lebo toto je milé Bohu.

Slavomír

Spoločnosť, v ktorej žijeme, kladie dôraz na osobu ako jedinca, preto mladí ľudia ani necítia potrebu uzatvárať manželstvo. Ono nie je len svätá vec ako Božia ustanovizeň, ale smeruje k dobru tých dvoch, čo uzatvárajú manželstvo, pre ich vzájomné dopĺňanie sa a je zriadené pre odovzdávanie života deťom. Mnoho mladých sa zameriava iba na získanie osobného šťastia, preto sa aj veľa detí rodí mimo manželstva a nemálo matiek zostáva osamotených, ba čo viac, veľa je tých, ktorí si privlastnili právo nad svojím životom a spolodené deti nechcú. Keď sa počal nový život pod srdcom matky, rodičia už nemajú žiadnu právomoc nad jeho životom. Sú iba služobníkmi počatého života. Znemožniť narodenie dieťaťa a predčasne ukončiť jeho život, je vážny zločin proti životu a ľudskosti. Moje srdce pri myšlienke na osud tisícov nenarodených detí krváca … . No tu sa otvára Milujúca náruč Boha, ktorá ukrýva každý počatý život, lebo za každého jedného človeka či narodeného ale aj nenarodeného, zomrel Kristus. Preto chcem aj ja pomôcť vrúcnou modlitbou, tíšiacim či povzbudzujúcim slovom, dobrým príkladom a samozrejme nezištnou praktickou pomocou,

Blahoslavení milosrdní,lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Mt 5, 7. S láskou

Majka

Pán je nesmierne dobrý. Pozná tvoje srdce a chce ťa potešiť, uzdraviť ti rany, ktoré na srdci i duši máš. Dá ti pocítiť, že tvoje dieťa je v náručí Jeho, aj tvojej Mamky Márie a je šťastné v nebi.
Panna Mária raz pri svojom zjavení v Medzugori povedala nám, jej milovaným deťom:
„Milovať znamená dávať sa, znášať a nikdy nesúdiť. Milovať znamená žiť slová môjho Syna.“
A tieto slová, sa dotkli môjho srdca.

Edita

Dieťa prináša posilu a sviežosť . Žiarou svojich nevinných očí ,jednoduchosťou a čistotou potešuje.Aké drahé sú Ježišovmu srdcu deti ,v ktorých niet pýchy ani dvojtvárnosť ani zmyselnosť.Boh nám dáva deti ako vzor .Nech sú naše životné situácie akokoľvek ťažké a rozhodnutia bolestné, náš nebeský Otecko má otvorenú náruč. Bežme ako deti, dôverujúc Jeho milosrdenstvu. Láska nás povedie.
Plesaj ,nebo, a jasaj ,zem,
plesaním zaznejte ,vrchy,
lebo Pán utešuje svoj ľud
a nad svojimi biednymi sa zľutúva. (Iz 49,13)

Majka

Život, čo je to vlastne ľudský život? V Lv 17,14 čítame, život tela každého živého tvora je v jeho krvi. Medecína tvrdí, že krv do počatého dieťaťa prechádza cez pupočnú šnúru z matky v 11 deň od počatia. No mi kresťania vieme, že človek nie je len zhluk buniek, teda telo, ale celý človek sa skladá z tela, duše a ducha. BOH stvorí nesmrteľnú dušu v momente spojenia dvoch pohlavných buniek muža a ženy.

V žalme 82,6 Pán hovorí „ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho“. Tak potom sa pýtam. Prečo zabíjame Boha priamo v nás?

Preto, ak niekto vedome , nevedome, zámerne, z ľahostajnosti, z vypočítavosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu takto bolestne zraní a urazí samotného Boha, nech sa okamžite a s veľkou dôverou hodí do odpúšťajúcej a milujúcej náruče nášho Pána JEŽIŠA KRISTA.

Aká je teda odpoveď na počiatočnú otázku čo je život? Je to nezaslúžený, nezničiteľný a jedinečný dar nekonečne milosrdného Boha človeku. Pre teba človeče, pre teba samého som ťa stvoril, aby si sa mohol realizovať, chváliť ma, hľadať ma , plniť môj plán, aby sa ti dobre vodilo a aby si plodne a dlho žil na zemi a nakoniec sa so mnou stretol v nebeskej sláve.

Ondrej

Milujúca náruč pre nás znamená znovu narodenie v Ježiša, veľká milosť, ktorú nám Boh chce dať v sklamaní, v bolesti, v utrpení, v slzách a len nám chce povedať: „Deti moje, milujem Vás a nikdy vás neopustím!“ Preto vnímame , že Milujúca náruč je Božia náruč otvorená pre všetkých.

Lucka a Juraj